วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง อบต.
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
Facebook
Line
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน

โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งอบต.เวียงชัย (25/11/64)
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (14/10/64)
ประกาศ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (12/10/64)
ประกาศ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย (6/10/64)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ประจำปี ๒๕๖๕ (4/10/64)
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(4/10/64)


อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย โทร 043-029505