วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง อบต.
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิด
โรคระบาด

กิจกรรมทำความสะอาดรอบที่ทำการและพื้นที่สาธารณะตำบลเวียงชัย
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 4/2565
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงชัย

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย โทร 043-029505