วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน
 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
ระเบียบ มท การกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ระเบียบ ทม ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย