ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ 10 แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับครัวเรือน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียงชัย
ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้จิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล
กิจกรรมทำความสะอาดรอบที่ทำการและพื้นที่สาธารณะตำบลเวียงชัย
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 4/2565
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน
โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งอบต.เวียงชัย
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
ประกาศ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ประจำปี ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 15/2564
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 14/2564
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13/2564
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12/2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11/2564
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. (2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570 )
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน
ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาหญ้า วัชพืช ตอซังข้าว เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปรงใส่ในการบริหารราชการ
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเวียงชัย ประจำปี 2563
ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมอาหารในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย