วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
Facebook
Line
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน (21/04/64)
ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (21/04/64)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเวียงชัย ประจำปี 2563
ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมอาหารในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย