ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล news.gif
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖
ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๔
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ประจำปี ๒๕๖๔ news.gif

อ่านข่าวทั้งหมด