วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
Facebook
Line
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน
 

ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564)
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564)
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน รอบ 6 เดือน
แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2564
แบบ สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม 2564
แบบ สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2563
แบบ สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
แบบ สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกาศอื่นๆ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย