วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน
 

ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (12/12/64)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียนสำหรับศูนย์เด็กเล็ก อบต.เวียงชัย โรงเรียนบ้านหนองระเวียง โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ช่วงปิดเทอม ๒๖ วัน ตามจำนวนนักเรียนที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนต่างๆ จำนวน ๕ รายการ ตามที่ อบต.เวียงชัย กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดรื้อบ่อน้ำตื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ลึก ๖ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Supmersible) ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ V.AC พร้อมสายไฟและท่อดูด อุปกรณ์ครบชุด ตามที่ อบต.เวียงชัย กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) จำนวน ๗ รายการ ตามที่ อบต.เวียงชัย กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิท้ัลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบันเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet printer สำหรับกระดาษ เอ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ มีลักษณะ (๑) มีมือจับชนิดบิด (๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น (๓)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565

ประกาศอื่นๆ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย