วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
Facebook
Line
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน รอบ 6 เดือน
แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2564
แบบ สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม 2564
แบบ สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2563
แบบ สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
แบบ สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตะโงน
หมู่ที่ 1 ถึง บ้านดงเย็น ตำบลราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังข์
หมู่ที่ 9 - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงชัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังข์
หมู่ที่ 9 - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงชัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตะโงน
หมู่ที่ 1 ถึง บ้านดงเย็น ตำบลราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น มค.ถ.99-001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 หมู่ที่ 3 - บ้านสาวเอ้ (ตำบลเวียงสะอาด)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ร่างประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น มค.ถ.99-001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 หมู่ที่ 3 - บ้านสาวเอ้ (ตำบลเวียงสะอาด)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอื่นๆ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย