ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุเดือนร้อนรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๓ ห้ามเผาในที่โล่งแจ้ง
ได้แก่ การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว เผาอ้อย เผาขยะมูลฝอย และเผาวัสดุทางการเกษตร ฯลฯ

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๗๕

ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และปิดผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเวียงชัย
ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ปี 2559-2562
ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตรขยะและวัสดุอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดหมอกควัน
และมลพิษในอากาศ

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อ ๒๒/๑)

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

รายได้และการจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 คำแนะนำ การชำระภาษี ปี พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
ประกาศ เรื่อง สำเนารายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๙
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๘
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๗
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๖
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๕
ประกาศ เรื่อง โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๓
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ประจำปี ๒๕๖๒

 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงชัย  

ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
รายได้และการจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2561
 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖
 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓
  
 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕   
 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
  ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ประจำปี ๒๕๖๑
 
ประกาศ เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒