วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
Facebook
Line
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน
 

นางสาวดลยา   กะตะศิลา
หัวหน้าสำนักปลัด 

นายนิวัฒน์ จันทพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางฐิตาภรณ์  ดรรักษา
นักทรัพยากรชำนาญการ

นางสาวนงลักษณ์ สุทธิสาร
นิติกร

นางสาวธัญญลักษณ์  เทพสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสำเริง  บุตรชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติงา

นางสาวนิภาวรรณ ปอศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางฐิติพร การภักดี
คนงาน

นายสากล ปิดตะกะ
พนักงานดับเพลิง

นายอำนวย พะวัดทะ
พนักงานขับรถดับเพลิง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย