วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน
 

นางสาวดลยา   กะตะศิลา
หัวหน้าสำนักปลัด 

นายนิวัฒน์ จันทพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวฐิตาภรณ์  บุญสวาย
นักทรัพยากรชำนาญการ

นางสาวนงลักษณ์ สุทธิสาร
นิติกร

นางสาวธัญญลักษณ์  เทพสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสำเริง  บุตรชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติงา

นางสาวนิภาวรรณ ปอศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางฐิติพร การภักดี
คนงาน

นายอำนวย พะวัดทะ
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายสากล ปิดตะกะ
พนักงานดับเพลิง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย