วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน
 
สถานที่ติดต่อ : กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ชั้น 1 อบต.เวียงชัย
ที่อยู่ : เลขที่ 179 หมู่ 8 ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
โทรศัพท์ : 043-029505
เว็บไซต์ : www.wch.go.th

เกี่ยวกับภาษี
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย
ยื่นเสียภาษี
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ ประจำปี 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย