วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ข้อมูลชุมชน
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหาร
ปลัด อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลสุขภาพชุมชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการให้บริการ
ผังการลดขั้นตอน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณพนักงาน
 

นางสาวลดาวรรณ ชุมจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวพรพนา แน่นชารี
ครู

นางสายฝน แน่นชารี
ครู

นางวัลวิภา ปะมาลา
ครู

นางฉันทนา สอนสังข์
ครู

นางมยุรา ยางงาม
ผู้ดูแลเด็ก

นางคำปน พิรุน
ผู้ดูแลเด็ก

นางณัฐวดี จันทะเสน
ผู้ดูแลเด็ก

นายกิตติศักดิ์ กุลแดง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววรรณิศา วงค์นอก
คนงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแผน
การเงินและงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลานกีฬา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
การชำระภาษี
E-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ITA
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
EGP
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย