หน้าหลัก

 

หน้าหลัก

objects_27.gifข้อมูลชุมชน  

objects_27.gifโครงสร้าง อบต

objects_27.gifอำนาจหน้าที่

objects_27.gifทำเนียบผู้บริหาร

objects_27.gif ช่องทางการติดต่อ

ทำเนียบบุคลากร

objects_27.gifปลัด อบต

objects_27.gifสำนักปลัด

objects_27.gifกองคลัง

objects_27.gifกองช่าง

objects_27.gifกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

objects_27.gifกองการศึกษาฯ

objects_27.gifกองสวัสดิการสังคม

ศูนย์ข้อมูล

objects_27.gifคู่มือประชาชน

objects_27.gifคู่มือการให้บริการ

objects_27.gifผังการลดขั้นตอนการปฏบัติงาน

objects_27.gifมาตรฐานการปฏิบัติงาน

objects_27.gifกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

objects_27.gifกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

objects_27.gifEGP-ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

objects_27.gifระเบียบกฏหมาย

 

  

ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๒
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๑
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น news.gif

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น news.gif
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ
news.gif
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นระหว่างวันที่ ๔ - ๘ สิงหาคม (เฉพาะวันทำการ)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององการบริหารส่วนตำบลเวียงชัย

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗
ประกาศ เรื่องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงชัย

ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)

ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงชัย

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

อ่านข่าวทั้งหมดหน้าหลัก

 

ข่าวสารจากหน่วยงาน

objects_27.gifภาพกิจกรรม

objects_27.gifข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

objects_27.gif นโยบายและแผน

objects_27.gifรายงานแสดงสถานะการเงิน

objects_27.gifประกาศจรรยาบรรณพนักงาน

objects_27.gifมาตราการป้องกันการทุจริต

โครงการและกิจกรรม

objects_27.gifโรงเรียนผู้สูงอายุ

objects_27.gif ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

objects_27.gif ลานกีฬาชุมชน

objects_27.gif E-Service

objects_27.gifภูมิปัญญาท้องถิ่น

objects_27.gifผลิตภัณฑ์ชุมชน

การมีส่วมร่วมจากประชาชน

objects_27.gifแบบสำรวจความพึงพอใจ

objects_27.gif ช่องทางการแจ้งเรื่องทุจริต

objects_27.gifร่วมแสดงความคิดเห็น

objects_27.gif ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สายด่วน

    icon_4.gif 043-029505

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์