หน้าหลัก

 

หน้าหลัก

objects_27.gifข้อมูลชุมชน  

objects_27.gifโครงสร้าง อบต

objects_27.gifอำนาจหน้าที่

objects_27.gifทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบบุคลากร

objects_27.gifปลัด อบต

objects_27.gifสำนักปลัด

objects_27.gifกองคลัง

objects_27.gifกองช่าง

objects_27.gifกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

objects_27.gifกองการศึกษาฯ

objects_27.gifกองสวัสดิการสังคม

objects_27.gifติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

objects_27.gifคู่มือประชาชน

objects_27.gifคู่มือการให้บริหาร

objects_27.gifผังการลดขั้นตอนการปฏบัติงาน

objects_27.gifมาตรฐานการปฏิบัติงาน

objects_27.gifกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

objects_27.gifองค์ความรู้ (KM)

objects_27.gifภูมิปัญญาท้องถิ่น

objects_27.gifรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

objects_27.gifผลิตภัณฑ์ชุมชน

เว็บไซต์บริการ

objects_27.gifสลากกินแบ่ง

objects_27.gifสภาพอากาศ

objects_27.gifราคาทองวันนี้

objects_27.gifราคาน้ำมันวันนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

objects_27.gifกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

objects_27.gifEGP-ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

objects_27.gifระเบียบกฏหมาย

 

  

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององการบริหารส่วนตำบลเวียงชัย

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗
ประกาศ เรื่องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงชัย

ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)

ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงชัย

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสาร
อื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย

ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
ประกาศ เรื่อง สำเนารายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

อ่านข่าวทั้งหมด 

หน้าหลัก

 

ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน

objects_27.gifภาพกิจกรรม

objects_27.gifข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

objects_27.gif นโยบายและแผน

objects_27.gifรายงานแสดงสถานะการเงิน

objects_27.gifประกาศจรรยาบรรณพนักงาน

objects_27.gifมาตราการป้องกันการทุจริต

โครงการและกิจกรรม

objects_27.gifโรงเรียนผู้สูงอายุ

objects_27.gif ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

objects_27.gif ลานกีฬาชุมชน

objects_27.gif E-Service

การมีส่วมร่วมจากประชาชน

objects_27.gifแบบสำรวจความพึงพอใจ

objects_27.gif ช่องทางการแจ้งเรื่องทุจริต

objects_27.gifร่วมแสดงความคิดเห็น

objects_27.gif ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์